ધાબળા વાળો। Khajur Bhai | Jigli and Khajur | Dhabda Wado | Khajur New Video | Nitin Jani | Khajur

3 Просмотры
Издатель
આ વીડીયો ની અંદર ખજુરભાઈ અને એમની ટીમ ની ધમાકેદાર કોમેડી જોવા મળશે... નવા નવા ધાબળા વેચવાની અનોખી કોમેડી


For Events & Add Inquiry Contact
------------------------------------------------

નીચે આપેલો નંબર ઓફીસ નો છે, ખજુરભાઈ નો નથી જેની નોંધ લેવી

Contact - +91 8208031652
Email - janibrothersproduction@
--------------------------------------------------

Facebook
-----------------------------Instagram
-------------------------Description
-----------------------
Title - ધાબળા વાળો
Concept & Written by - Nitin Jani
Directed by - Nitin Jani
Produced By - Jani Brothers Films Production
Copyright © - Jani Brothers Films Production

————————————————————————
#khajurbhai #lagan #khajurlagan #jigliandkhajur #newvideo #khajur #lalabhaiiii
Категория
Прочие видео
Комментариев нет.